امور مالیاتی

کمک به شما در بهره مندی از مزایای مالیاتی

ما میدانیم که هدف اساسی کلیه شرکتها یافتن راه حلی برای پرداخت حداقل مالیات میباشد. اما بسیاری از تصمیمات تجاری شما پیامدهای مالیاتی به دنبال خواهد داشت و با قوانین پیچیده مالیاتی حاضر و تغییرات روزمره آن؛ شما نیازمند به مشاوره مالیاتی به هنگام و مناسب میباشید. هدف ما برنامه ریزی مالیاتی جامع از طریق برقراری ارتباط نزدیک و موثر جهت آگاهی یافتن کامل از فعالیتهای تجاری؛ تلفیق اطلاعات ؛ آینده نگری و بررسی نیازمندیهای خاص مشتریان می باشد.

به همین دلیل ما شما را در جریان آخرین قوانین مالیاتی و اثر آن بروضعیت مالیاتی شخصی و شرکت شما قرارخواهیم داد. هدف ما توجه ما به نیازهای شما و تدوین خدمات مشاوره مطمئن؛ جدید و متناسب با نیازهای شما می باشد.

هدف ما برنامه ریزی مالیاتی در جهت کاهش تعهدات مالیاتی حاضر و آتی شماست.

ما به این امر مهم در تمامی مراحل تهیه اظهار نامه مالیاتی و کلیه گزارشگریهای مالیاتی شما توجه خواهیم نمود. همچنین برنامه ریزیهای دقیق و مورد قبول مالیاتی مالیاتی ما کمک موثری در جهت دستیابی به اهداف توسعه کسب و کارتان می باشد.  این برنامه ریزیها شامل موارد ذیل می باشد :

 • تلفیق و تدوین مالیات خانواده
 • انتقال بیزینس
 • مالیات بر ارث

یک برنامه ریزی مدون مالیاتی میتواند حافظ منافع مالیاتی شما و خوانواده تان باشد.

دسترسی بروز و به موقع به اطلاعات مالیاتی

خطر اشتباهات مالیاتی و مدیریت نامناسب مسائل مالیاتی غیر قابل چشم پوشی است. تیم مجرب ما با امکان دسترسی روزانه و به موقع به اطلاعات مالیاتی خطر اشتباهات مالیاتی شما را به حداقل میرساند.

راه کارهای مالیاتی ما شامل:

 • تنطیم اظهار نامه مالیاتی اشخاص از طریق E-File
 • تنظیم اظهار نامی مالیاتی شرکتها از طریق E-File
 • تنطیم انواع صورتهای مالیاتی شامل WSIB  وHST
 • کمک به شما درهنگام ممیزی مالیاتی توسط اداره مالیاتی CRA
 • رسیدگی به درخواستهای اداره مالیاتی CRA

به حداقل رساندن تعهدات مالیاتی

به حداقل رساندن تعهدات مالیاتی شما مهمترین بخش تهیه اظهار نامه مالیاتی شما میباشد. خدمات این بخش شامل تلفیق اطلاعات مالی؛ بخصوص برای صاحبان مشاغل میباشد. خدمات این بخش ما شامل :

 • برنامه ریزی موثر مالیاتی برای حقوق صاحبان مشاغل
 • حداقل رسانی مالیات خانوار
 • بهره برداری از قوانین مالیاتی مریوط به تقسیم درآمد بین افراد خانواده
 • فروش املاک و اموال
 • برنامه ریزی برای بازنشستگی

برنامه ریزی دقیق مالی و مالیاتی

یک برنامه ریزی دقیق مالی و مالیاتی به شما در حداقل رسانی تعهدات مالیاتیتان کمک خواهد کرد. خدمات ما کمکی است در جهت صرفه جویی مالیاتی شما و همچنین حداکثب بهره برداری ازقوانین مالیاتی به نفع خود؛ شرکت و خانواده تان میباشد. خدمات ما راهکار موثری است در جهت :

 • تدوین ساختار مالیاتی مناسب
 • افزایش سرمایه
 • طراحی و تدوین حقوق و دستمزد مناسب
 • تدوین موافقتنامه شرکا
 • فروش سهم الشرکه