عمده فروشی و پخش

صنعت عمده فروشی و پخش در حال تغییرات سریع در برگرفته از تغییر قوانین ؛ تکنولوژی و بازار رقابت میباشد. آگاهی و هوشمندی شما از روند متغیر بازار و صنعت ضروری میباشد.

تیم مجرب ما در بخشهای مختلف این صنعت میتواند به شما در جهت دستیابی به اهدافتان یاری دهد. کارشناسان ما توانایی کمک به شما در مدیریت رشد و توسعه کسب و کارتان و آگاهی دادن به تغییرات روزمره در این صنعت میباشد.

خدمات ما در این بخش بشرح ذیل می باشد:

  • شناخت فعالیت ها و طراحی و تعریف گردش فعالیت
  • طراحی و تعریف چارت سازمانی متناسب با فعالیت واحد تجاری
  • تهیه و استقرار نرم افزار، و تعریف سرفصل های حسابداری متناسب با فعالیتهای واحد تجاری
  • تعریف و ورود اطلاعات پایه و اولیه از قبیل مراکز هزینه ، طرف حسابها، و پرسنل،
  • تدوین اطلاعات مربوط به گزارشگری های مالیاتی و بیمه از قبیل لیست های مالیات حقوق، بیمه، گزارشات فصلی و سالیانه مالیات ارزش افزوده