شرکت‌های خصوصی

چالشهای پیش روی شما دردستیابی به اهدافتان امری بدیهی است و ما بخوبی این مشکلات را درک میکنیم .  تیم ما با تجربه فراوان برگرفته از تعدد مشتریان مشابه با شما میتواند شما را در دستابی به اهداف و توسعه کارتان یاری دهد.

ما متوجه نگرانیها و نیاز شما به برنامه ریزی دقیق مالیاتی هستیم. ما به بیزینس شما در اجرای قوانین مالیاتی و همچنین استفاده بهینه از قوانین مالیاتی به نفع شما کمک میکنیم.

خدمات ما در این بخش بشرح ذیل می باشد:

  • شناخت فعالیت ها و طراحی و تعریف گردش فعالیت
  • طراحی و تعریف چارت سازمانی متناسب با فعالیت واحد تجاری
  • تهیه و استقرار نرم افزار، و تعریف سرفصل های حسابداری متناسب با فعالیتهای واحد تجاری
  • تعریف و ورود اطلاعات پایه و اولیه از قبیل مراکز هزینه ، طرف حسابها، و پرسنل،
  • تدوین اطلاعات مربوط به گزارشگری های مالیاتی و بیمه از قبیل لیست های مالیات حقوق، بیمه، گزارشات فصلی و سالیانه مالیات ارزش افزوده

هدف ما آگاهی دادن به نیازهای شما درتوسعه کسب و کارتان و پاسخگویی به چالشهای پیش رو و مداوم شما میباشد.