شرکت‌های تولیدی

مشتریان ما در بخش تولیدی با چالشهای فراوانی از جمله رقابت با محصولات جدید؛ نرخ بالای دستمزد و تغییرات سریع نرخ ارز روبرو هستند.

خدمات گسترده و جامع ما در این بخش از جمله مشاوره و برنامه ریزی مالیاتی به شما در بهبود عملیات اجرایی ؛ تدوین سیستم بهای تمام شده؛ پیاده سازی سیستم انبار و کنترل هزینه ها بشرح ذیل می باشد:

  • شناخت فعالیت ها و طراحی و تعریف گردش فعالیت
  • طراحی و تعریف چارت سازمانی متناسب با فعالیت واحد تجاری
  • تهیه و استقرار نرم افزار، و تعریف سرفصل های حسابداری متناسب با فعالیتهای واحد تجاری
  • تعریف و ورود اطلاعات پایه و اولیه از قبیل مراکز هزینه ، طرف حسابها، پرسنل،
  • تدوین اطلاعات مربوط به گزارشگری های مالیاتی و بیمه از قبیل لیست های مالیات حقوق، بیمه، گزارشات فصلی و سالیانه مالیات ارزش افزوده
  • تعریف و طراحی کدینگ کالا و مواد اولیه، کار در جریان تولید، محصولات ساخته شده و ضایعات مربوطه و همچنین تعریف و طراحی کدینگ انبارها شامل انبار مواد اولیه و کار درجریان تولید و محصولات تولید شده.
  • تدوین سیستمهای بهای تمام شده به روشهای استاندارد
  • تعین بهای تمام شده یک واحد از طریق روشهای سفارش کار، مرحله ای، شناسایی ویژه و ترکیبی و قیمت گذاری های موجودی مواد و کالای پایان دوره.
  • طراحی نرخ های استاندارد تولید و بودجه بندی های مربوطه و محاسبات انحرافات مربوطه
  • تخصیص هزینه های دستمزد و هزینه های غیر مستقیم تولید به محصولات تولید شده و کالای در جریان تولید.