فرنچایزها

فرنچایزها با چالشهای جدی روبرو هستند و برقراری مناسبات بین الطرفین تجاری در این بخش کار آسانی نیست . تیم ما آماده همکاری با شما در جهت حل مسائل و مشکلات حسابداری , گزارشگری های خاص مالی, استفاده بهینه از کنترلهای داخلی , کاربرد قوانین مالیاتی جدید و پاسخگویی به نیازهای گزارشگری میباشد.

خدمات ما در این بخش بشرح ذیل می باشد:

  • شناخت فعالیت ها و طراحی و تعریف گردش فعالیت
  • طراحی و تعریف چارت سازمانی متناسب با فعالیت واحد تجاری
  • تهیه و استقرار نرم افزار، و تعریف سرفصل های حسابداری متناسب با فعالیتهای واحد تجاری
  • تعریف و ورود اطلاعات پایه و اولیه از قبیل مراکز هزینه ، طرف حسابها، و پرسنل،
  • تدوین اطلاعات مربوط به گزارشگری های مالیاتی و بیمه از قبیل لیست های مالیات حقوق، بیمه، گزارشات فصلی و سالیانه مالیات ارزش افزوده

با ما تماس بگیرید تا راهکارهای رقابت در بازار؛ سود دهی بیشتر و موفقیت را دریابید . خدمات ما کمک بزرگی در جهت کاهش بار مالی ناشی از امورحسابداری و هزینه های پشتیبانی میباشد تا شما فرصت مناسب جهت تمرکز به فعالیتهای تجاری و توسع بیزینستان داشته باشید.