مشاوران مالی و بیمه

صاحبان این بخش نیازمند به آگاهی کامل از تغییرات روزمره قوانین و خواستهای روزانه و مدارم مشتریانشان میباشند. علاوه بر آن نیاز به مدیریت بحران ؛ رعایت قوانین و مقررات و سوددهی مناسب امری ضروری میباشد.

ما میتوانیم به شما در گزارشگری مالی ؛ سیستم کنترلهای داخلی ؛ مدیریت بحران کمک میکنیم. تیم مجرب ما آماده کمک به شما در حل مشکلات و رسیدن به اهداف تجاریتان میباشد.

خدمات ما در این بخش بشرح ذیل می باشد:

  • شناخت فعالیت ها و طراحی و تعریف گردش فعالیت
  • طراحی و تعریف چارت سازمانی متناسب با فعالیت واحد تجاری
  • تهیه و استقرار نرم افزار، و تعریف سرفصل های حسابداری متناسب با فعالیتهای واحد تجاری
  • تعریف و ورود اطلاعات پایه و اولیه از قبیل مراکز هزینه ، طرف حسابها، پرسنل،
  • تدوین اطلاعات مربوط به گزارشگری های مالیاتی و بیمه از قبیل لیست های مالیات حقوق، بیمه، گزارشات فصلی و سالیانه مالیات ارزش افزوده